AKTUALNOŚCI

LINKI

Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych w Warszawie
www.icimb.pl
Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych - Odział Zamiejscowy w Krakowie
www.icimb.pl/krakow
Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego
www.polskieszyby.pl
Huta szkła Guardian Czestochowa
www.guardian-czestochowa.com

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje ogólne.

Poniższe warunki handlowe obowiązują w stosunku do wszystkich dostaw, usług i ofert firmy „TERMOIZOL” s.j. z siedzibą w Elblągu, która występuje jako Zleceniobiorca, dalej nazywana TERMOIZOL.

 

 1. Oferta i zawarcie umowy.

Oferty  TERMOIZOL są zobowiązujące pod względem cen, ilości, terminu dostawy i warunków dodatkowych. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian po zawarciu umowy, które wynikają z warunków technicznych, o ile nie wpłyną one negatywnie na świadczenia określone w umowie.

 

 1. Dostawa, odbiór.

Po otrzymaniu dostawy wyrobu Zleceniodawca ma obowiązek podczas rozładunku sprawdzić, czy w dostarczonym wyrobie nie występują usterki oraz dokonać odbioru dostarczonych wyrobów potwierdzając pisemnie odbiór na dokumencie dostawy przez osobę upoważnioną. Ostateczny termin odbioru faktycznego upływa najpóźniej, gdy w terminie 7 dni od momentu dostawy wyrobu Zleceniodawca nie zgłasza żadnych wad. W przypadku odkrycia jakichkolwiek usterek Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do TERMOIZOL, najpóźniej w terminie 3 dni po odkryciu usterek w formie pisemnej.

TERMOIZOL ponosi ryzyko uszkodzenia wyrobu do momentu rozpoczęcia rozładunku w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.  Od momentu rozpoczęcia rozładunku odpowiedzialność za straty ponosi Zleceniodawca.

W przypadku odbioru transportem własnym Zleceniodawcy, TERMOIZOL ponosi odpowiedzialność za wyrób do momentu załadunku na środek transportu. Od momentu zakończenia załadunku na środek transportu odpowiedzialność za wyrób przechodzi na Zleceniodawcę.

 

 1. Ceny.

Oferty kierowane przez TERMOIZOL do klientów zawierają ceny wyrobów podane w PLN. Cena podawana na fakturze VAT jest podawana w PLN. Jeżeli nie dokonano wyraźnie innych pisemnych ustaleń, wówczas koszty przewozu ładunku, koszty wysyłki ponosi TERMOIZOL. TERMOIZOL decyduje o sposobie dostawy wyrobów do Zleceniodawcy. Podane ceny nie są wiążące jeżeli zostanie  uzgodniony termin dostawy dłuższy niż 1 miesiąc od momentu wpłynięcia zamówienia od Zleceniodawcy. Po przekroczeniu 1 miesięcznego terminu dostawy stosowane  są ceny obowiązujące w momencie dostawy.

 

 

 1. Termin dostawy.

W przypadku przekroczenia terminu dostawy Zleceniodawca ma prawo ustalić adekwatny termin dodatkowy. Roszczenia odszkodowawcze Zleceniodawcy są wykluczone lub ograniczone, zgodnie z punktem 7 niniejszych warunków umownych. Zdarzenia nieprzewidziane lub przypadki działania siły wyższej (np. przerwa w ruchu zakładu, brak surowców, zakłócenie komunikacji itd.) oraz niezrealizowanie dostawy przez poddostawców zwalniają TERMOIZOL z dalszej realizacji zlecenia na czas zakłócenia i w zakresie obejmującym skutki tego zakłócenia.

 

 1. Gwarancja.

Termin gwarancji zaczyna się w dniu wydania wyrobu i trwa 60 miesięcy. TERMOIZOL nie udziela gwarancji z tytułu wad, które powstają w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z wyrobem  lub eksploatacji wyrobu w warunkach  niezgodnych  z przeznaczeniem wyrobu.

 

 1. Wady.

Wady określone w normach PN, EN dotyczące wyrobów TERMOIZOL należy zgłaszać niezwłocznie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od momentu odbioru. W razie wystąpienia udokumentowanych wad ukrytych, fakt ten należy zgłosić pisemnie natychmiast po ich ujawnieniu. Nieprzekraczalnym terminem realizacji uznanej przez TERMOIZOL reklamacji są 3 tygodnie. Roszczenia gwarancyjne przysługują tylko Zleceniodawcy i nie mogą być odstępowane.

 

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.

Roszczenia odszkodowawcze z jakichkolwiek tytułów prawnych zarówno wobec TERMOIZOL jak i firm oraz osób służących TERMOIZOL pomocą w realizacji zlecenia są wykluczone, jeżeli nie miało miejsca działanie zamierzone lub rażące niedbalstwo ze strony TERMOIZOL lub jeżeli szkoda nie wynika z braku przyrzeczonej właściwości towaru. TERMOIZOL nie ponosi również odpowiedzialności cywilnej za szkody bezpośrednie lub następcze z tego tytułu.

 

 1. Bezpieczeństwo wyrobów.

TERMOIZOL oświadcza, że produkowane przez niego wyroby są bezpieczne, a w szczególności, że spełniają warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie towarów (Dz. U. 00, nr 15, poz. 179).

 

 1. Płatność.

Za datę terminowej płatności przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Weksle i czeki są przyjmowane jedynie w celu wykonania świadczenia i w każdej chwili mogą zostać zwrócone. W razie opóźnienia płatności TERMOIZOL ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę obowiązującej wysokości. Dokonywanie potrąceń jest dopuszczalne w odniesieniu do uznanych przez TERMOIZOL lub prawomocnie stwierdzonych wierzytelności wzajemnych. Zatrzymanie płatności przez Zleceniodawcę w związku z roszczeniami wzajemnymi z tytułu innych stosunków umownych jest całkowicie wykluczone.

 

 1. Zatrzymanie własności rzeczy sprzedanej.

Wszystkie wyroby dostarczone przez TERMOIZOL pozostają jej własnością do momentu pełnej zapłaty i pokrycia wszystkich roszczeń z tytułu transakcji. Dotyczy to również należności warunkowych. Zleceniodawca musi niezwłocznie zgłosić fakt podjęcia przez osoby trzecie ingerencji w towarze stanowiącym własność lub współwłasność TERMOIZOL. Koszty interwencji spowodowanej taką ingerencją ponosi Zleceniodawca. Należności z tytułu odsprzedaży lub z innego tytułu prawnego (łącznie z należnościami salda z bankowego rachunku bieżącego) zostają niniejszym scedowane przez Zleceniodawcę na rzecz TERMOIZOL w charakterze zabezpieczenia.

 

 1. Odstąpienie od umowy.

Jeżeli wystąpi istotne pogorszenie sytuacji majątkowej Zleceniodawcy, które uzasadniać będzie wątpliwości co do jego wypłacalności, wówczas TERMOIZOL ma prawo wstrzymać swoje dostawy oraz wyznaczyć Zleceniodawcy odpowiedni termin wystarczający na dokonanie zapłaty z góry lub wniesienie stosownych zabezpieczeń. Po bezskutecznym upływie tego terminu TERMOIZOL ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli Zleceniodawca spóźnia się z odbiorem zamówionego towaru, TERMOIZOL po wyznaczeniu terminu dodatkowego wynoszącego 14 dni ma prawo zażądać odszkodowania z tytułu niewypełnienia zobowiązania w pełnej wysokości zobowiązania.

 

 1. Cedowanie roszczeń.

Zleceniodawca nie ma prawa cedowania swoich roszczeń z tytułu umowy.

 

 1. Ochrona danych.

Zleceniodawca wyraża zgodę na to, żeby TERMOIZOL uzyskane w związku z transakcją dane poddawał przetwarzaniu, przechowywał i interpretował, jednak w taki sposób, który przekracza ramy konieczne ze względu na realizację umowy tylko na tyle, na ile jest to niezbędne dla zabezpieczenia uzasadnionych interesów TERMOIZOL i nie podważa podlegających ochronie interesów Zleceniodawcy w związku z przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych.

 

 1. Postanowienia końcowe.

Miejscem dokonywania wszelkiego rodzaju zakupów, dostaw itd. jest Elbląg Rzeczpospolita Polska. Strony uzgadniają, ze sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, w tym również powództwa wekslowego i czekowego jest sąd w Elblągu. Przy różnicach wykładni językowych umowy obowiązuje interpretacja polskojęzyczna.

Nieskuteczność któregokolwiek z niniejszych postanowień nie wpływa na ograniczenie pozostałych postanowień.

Postanowienia nieskuteczne zostaną zastąpione takimi regulacjami skutecznymi, które będą najbardziej odpowiadały założonym celom ekonomicznym umowy.

Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie.

o firmie   |   oferta   |   galeria   |   na bieżąco   |   certyfikaty   |   deklaracje CE   |   kontakt
Projekt i realizacja © 2016 - Agencja Reklamowa GABO s.c. - Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone.